DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1a, 11-040 Dobre Miasto, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście ckbdobremiasto.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014 r. Od momentu utworzenia strony nie było żadnych istotnych aktualizacji.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo, • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18 marca 2021 r . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Ruciński j.rucinski@ckbdobremiasto.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 616-15-91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA Dostępność architektoniczna budynku:

• Dojazd do siedziby Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście ul. Górna 1a, od strony ul. Olsztyńskiej (DK 51;400 m do przystanku autobusowego – Dobre Miasto-Rondo, ok 5 min. pieszo).

• Dojazd do kina „Przyjaźń” w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 2, od strony ul. Olsztyńskiej (DK 51;400 m do przystanku autobusowego – Dobre Miasto-Rondo, ok 5 min. pieszo).

• Dojazd do „Stodoły Kultury” w Dobrym Mieście ul. Górna 22, od strony ul. Olsztyńskiej (DK 51; 400 m do przystanku autobusowego – Dobre Miasto-Rondo, ok 5 min. pieszo).

Dostępność wejścia budynków:

• Wejście do siedziby Centrum Kulturalno-Bibliotecznego chodnikiem od strony ul. Olsztyńskiej, podjazd dla wózków inwalidzkich;

• Wejście do siedziby Centrum Kulturalno-Bibliotecznego chodnikiem od strony ul. Górnej – schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich;

• Oba wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Centrum Kulturalno-Bibliotecznego.

• Wejście chodnikiem do Kina „Przyjaźń” od strony ul. Olsztyńskiej – schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich;

• Wejście chodnikiem do Kina „Przyjaźń” od strony ul. Górnej – podjazd dla wózków inwalidzkich;

• Wejście do „Stodoły Kultury” od strony ul. Olsztyńskiej, na parterze, bez schodów.

• Wejście do „Stodoły Kultury” od strony ul. Górnej, na parterze, bez schodów.

Dostępność parkingów:

• Po wjeździe na teren Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, bezpośrednio przed budynkiem znajduję się ogólnodostępny parking.

• Po wjeździe na teren przy „Stodole Kultury”, bezpośrednio przed budynkiem znajduję się ogólnodostępny parking.

Dostępność toalet:

• Toaleta dla osób niepełnosprawnych, w siedzibie Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście ul. Górna 1a, znajduje się na parterze przy wejściu do budynku.

• Toaleta dla osób niepełnosprawnych, w kinie „Przyjaźń” ul. Olsztyńska 2, znajduje się na parterze przy wejściu do budynku.

• Toaleta dla osób niepełnosprawnych, w „Stodole Kultury” ul. Górna 22, znajduje się na parterze.

• Wszelkie sprawy można załatwić na parterze Centrum Kulturalno-Bibliotecznego bez konieczności używania schodów;

• Budynek siedziby głównej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego wyposażony w windę, umożliwiającą osobom niepełnosprawnym dostanie się w razie potrzeby na wyższe piętra budynku.

• Budynek „Stodoły Kultury” wyposażony w windę schodową, umożliwiającą osobom niepełnosprawnym dostanie się w razie potrzeby na wyższe piętra budynku.

• Osobom starszym czy osobom z innymi trudnościami, podczas załatwiania spraw w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście, zawsze pomagają pracownicy.

• Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

• Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne:

Brak aplikacji mobiln